DPS Kąty - tlo
Widok standardowy Widok dla słabowidzących Czcionka standardowa Czcionka średnia Czcionka duża Drukuj

RODO

RODO

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

     

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, informujemy Państwa, że:
1) Administratorem danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej w Kątach, reprezentowany przez Dyrektora
2) Adres: Kąty 22, 05-332 Siennica.
3) Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych 
(IOD) Sabina Poliniewicz : Kontakt: inspektor@pcpr-minskmaz.pl
4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art.6 ust.1 lit.c RODO), wykonania umowy (art.6 ust.1 lit.b RODO) oraz wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art.6 ust.1 lit.e RODO) na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.
5) W niektórych przypadkach Państwa dane, podane nam dobrowolnie przetwarzamy na podstawie wyrażonej zgody. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, mogą ją Państwo w dowolnym momencie wycofać bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
6) Szczegółowe informacje na temat celu i podstawy prawnej dla danego rodzaju przetwarzania są podane w trakcie zbierania w klauzuli informacyjnej.
7) Państwa dane osobowe mogą być udostępniane:
podmiotom upoważnionym do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa, podmiotom, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora lub na podstawie
zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych (tzw. podmioty przetwarzające).
8) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania zadań Administratora oraz realizacji obowiązku archiwizacyjnego, które wynikają z przepisów prawa.
9) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
10) Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania jeżeli dane są nieprawdziwe, usunięcia jeżeli dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub gdy ich przetwarzanie następuje na podstawie wcześniej udzielonej zgody, ograniczenia przetwarzania jeżeli zachodzą przesłanki z art.18 RODO, przenoszenia w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub umowy (art. 20 RODO) i wniesienia sprzeciwu w przypadkach wymienionych w art.21 RODO.
11) W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, mogą ją Państwo w dowolnym momencie wycofać bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
12) W przypadku gdy przetwarzamy Państwa dane osobowe z naruszeniem prawa mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
13) Podanie przez Panią/Panią danych osobowych jest warunkiem realizacji zadań Domu Pomocy Społecznej w Kątach i wynika z przepisów prawa. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność realizacji zadań ustawowych lub niemożność uzyskania wsparcia oferowanego przez Administratora. 

 

   UWAGA - MONITORING    Obraz znaleziony dla: grafiki monitoringu

Dom Pomocy Społecznej w Katach prowadzi monitoring wizyjny budynku oraz terenu wokół niego          w celu   zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa osób przebywających na monitorowanym terenie, ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej oraz ochrony mienia. 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w ramach systemu monitoringu wizyjnego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia 2016/679 (RODO), informujemy, iż:

1.   Administratorem Pani/a danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej w Kątach, reprezentowany przez Dyrektora. Adres: Kąty 22,05-332 Siennica

2. Administrator wyznaczył inspektora, z którym można się skontaktować: inspektor@pcpr-minskmaz.pl

3.   Pani/a dane osobowe w postaci wizerunku zarejestrowanego przez monitoring będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób ( w tym pracowników) przebywających na terenie Domu Pomocy Społecznej, oraz mienia administratora zgodnie
z art.222 Kodeksu pracy oraz art 4b ustawy o samorządzie powiatowym w związku
z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art.6 ust.1 lit.c RODO) oraz wykonywaniem zadania realizowanego w interesie publicznym  (art. 6 ust. 1 lit. e RODO)

4.   Monitoring obejmuje pomieszczenia

        sala terapii nr 2,

        sala terapii nr 3,

        sala terapii nr 5,

        sala terapii nr 6,

        korytarz główny budynku starego,

        korytarz wschodni budynku nowego,

        korytarz południowy budynku nowego,

        holl budynku nowego,

        taras nas wejściem głównego – kamera skierowana na teren parkingu DPS, garaże i pralnię.

5.   Odbiorcami Pani/a danych osobowych będą podmioty upoważnione do tego na podstawie przepisów prawa.

6.   Dane będą przechowywane przez okres trzech miesięcy. Mogą być także przetwarzane
 związku z dochodzeniem roszczeń, do czasu ich przedawnienia.

7.   Posiada Pan/i prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.

8.   Ma Pan/i prawo wniesienia skargi na sposób przetwarzania przez administratora do Prezesa UODO (uodo.gov.pl).

9.   Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przebywania na terenie obiektów Administratora.

 

 

Regulamin

funkcjonowania monitoringu wizyjnego

 w Domu Pomocy Społecznej  w Kątach

§ 1.

Regulamin określa cel i zasady funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego, miejsca instalacji kamer systemu, reguły rejestracji i przechowywania zapisu z kamer, sposób ich zabezpieczenia oraz tryb udostępniania danych z zapisu z kamer.

§ 2.

Celem monitoringu wizyjnego jest:

1)         zapewnienie porządku publicznego i bezpieczeństwa osób przebywających   na monitorowanym terenie,

2)         ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa,

3)         ochrona mienia.

§ 3.

Administratorem systemu monitoringu wizyjnego jest Dom Pomocy Społecznej
       w Kątach.

§ 4.

1. System monitoringu wizyjnego obejmuje obiekty Domu Pomocy Społecznej                                

    w Kątach oraz teren wokół nich.

2. Monitoring wizyjny nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych, szatni, stołówki, , pomieszczeń 

    socjalnych oraz pomieszczeń udostępnianych zakładowym związkom zawodowym.

3. System monitoringu wizyjnego składa się z:

ñ       kamer rejestrujących obraz,

ñ       urządzenia rejestrującego i zapisującego obraz na nośniku fizycznym,

ñ       stacji monitorowania umożliwiającej podgląd rejestrowanego obrazu.

4. Urządzenie rejestrujące oraz stacja monitorowania znajdują                                       

    się  w pomieszczeniach budynku Domu Pomocy Społecznej w Kątach.

5. Monitoring funkcjonuje całodobowo.

6. Rejestracji podlega obraz z kamer monitoringu, bez rejestracji dźwięku.

7. Zapisy z kamer przechowywane są przez okres do trzech miesięcy, a następnie dane ulegają usunięciu poprzez nadpisanie danych na urządzeniu rejestrującym.

§ 5.

1. Informacja o funkcjonowaniu monitoringu wizyjnego podawana jest poprzez   

    rozmieszczenie tablic z piktogramem kamery na terenie i przy  wejściach                         

    do budynków.

2. Na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej Domu Pomocy Społecznej  w Kątach w zakładce "Monitoring" zamieszcza się następującą klauzulę:

" Dom Pomocy Społecznej w Kątach prowadzi monitoring wizyjny budynku oraz terenu wokół niego w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa osób przebywających na monitorowanym terenie, ochrony przeciwpożarowej                                i przeciwpowodziowej oraz ochrony mienia. Podstawę prawną wprowadzenia monitoringu stanowią art. 4b ust. 1 ustawy z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.) oraz art. 222 § 1 Kodeksu pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.).

ñ    Administratorem systemu monitoringu jest Domu Pomocy Społecznej w Kątach . Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych jest możliwy pod numerem                tel. 517 205 837

ñ    Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

ñ    Zapisy z monitoringu przechowywane będą przez okres 3 miesięcy. Odbiorcami danych osobowych mogą być wyłącznie ograny uprawnione na podstawie przepisów prawa.

ñ    Regulamin monitoringu dostępny jest na stronie internetowej Domu Pomocy

            Społecznej w  Kątach oraz w Biuletynie Informacji Publicznej."

§ 6.

Dostęp do obrazu i zapisu monitoringu mają: administrator systemów informatycznych Domu Pomocy Społecznej w Kątach, Dyrektor, osoba pełniąca zastępstwo podczas nieobecności  Dyrektora, a nadto pracownicy przedsiębiorstw świadczących usługi ochrony osób i mienia oraz świadczących usługi konserwacji urządzeń monitorujących na podstawie umowy powierzenia zawartej z Domem Pomocy Społecznej w Kątach. Wyżej wymienione osoby, lub inny pracownik Domu Pomocy Społecznej w Kątach, który posiada upoważnienie ,zobowiązane są do przestrzegania przepisów prawa w zakresie danych osobowych.

§ 7.

1. Dane zarejestrowane w ramach monitoringu wizyjnego nie stanowią informacji publicznej i

    nie podlegają udostępnieniu na podstawie przepisów ustawy o informacji publicznej.

2. Zapis z systemu monitoringu wizyjnego może być udostępniony wyłącznie uprawnionym 

  organom w zakresie prowadzonych przez nie postępowań na podstawie pisemnego

  wniosku za zgodą Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kątach.Dofinansowanie z projektu UE - Wsparcie dla Mazowsza
Created by ARISCO
Copyright © 2021 DPS Kąty. Wszelkie prawa zastrzeżone