DPS Kąty - tlo
Widok standardowy Widok dla słabowidzących Czcionka standardowa Czcionka średnia Czcionka duża Drukuj

Informator


Dane teleadresowe:
Dom Pomocy Społecznej
Kąty Nr 22, 05-332 Siennica
telefon: 25 799 19 07, 25 757 26 71 - Dyrektor
e-mail:

dpsk@poczta.fm - Dyrektor

zca.dyrektor.dpskaty@gmail.com - Z-ca Dyrektora

ksiegowosc.dpskaty@gmail.com

sekretariat.dpskaty@gmail.com

Dyrektor Domu - pani Danuta Ekert
przyjmuje interesantów w poniedziałki i czwartki w godzinach: 9.00-11.00


 

JAK  ZAMIESZKAĆ?

Do domu pomocy społecznej kieruje się, a następnie umieszcza osoby wymagające całodobowej opieki z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności, nie mogące samodzielnie funkcjonować
w dotychczasowym miejscu zamieszkania.

 

1. Prośbę o umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej w Kątach składa osoba zainteresowana, ustawowy przedstawiciel, opiekun prawny  w ośrodku pomocy społecznej w miejscu zamieszkania. 

2. Pracownik socjalny ośrodka pomocy społecznej w ciągu 14 dni jest zobowiązany przeprowadzić  wywiad środowiskowy. 
 
3. Decyzję o wydaniu skierowania i odpłatności za pobyt w DPS, względnie decyzję odmowną, 
wydaje kierownik ośrodka pomocy społecznej w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się, jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna z upoważnienia wójta gminy.

4. W przypadku odmowy wydania skierowania przysługuje prawo złożenia odwołania.

5. Po wydaniu przez kierownika ośrodka pomocy społecznej decyzji o skierowaniu do domu pomocy społecznej, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim wydaje decyzję
o umieszczeniu osoby kierowanej w Domu Pomocy Społecznej w Kątach.

 

6. Po wydaniu decyzji kierującej do Domu, termin zamieszkania w placówce ustala się z Dyrektorem Domu Pomocy Społecznej w Kątach.

 

ZASADY  ODPŁATNOŚCI  ZA  POBYT

 

Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania w danym roku.

 

1. Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania.

Opłatę za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Kątach wnoszą:
- mieszkaniec - do wysokości 70% swojego dochodu.

- małżonek, zstępni przed wstępnymi - zgodnie z umową zawartą z ośrodkiem pomocy społecznej.

- gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej - w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby zobowiązane.

 

2. Opłatę mogą wnosić także inne osoby, nie wymienione wyżej (na podstawie odrębnej umowy).

 

3. W ustaleniu wysokości opłaty za pobyt jak i rozpatrzeniu wniosku o zwolnienie z tej opłaty uwzględnia się sytuację dochodową osoby zobowiązanej, zgodnie z ustalonymi w pomocy społecznej kryteriami dochodowymi.

 

4. Mieszkaniec domu wnosi opłatę do kasy domu lub na jego rachunek bankowy. Za jego zgodą opłata może być potrącana z emerytury lub renty mieszkańca – przez właściwy organ emerytalno-rentowy, z zasiłku stałego – przez ośrodek pomocy społecznej dokonujący wypłaty świadczenia; opłatę za pobyt ośrodek pomocy społecznej przekazuje na rachunek bankowy domu pomocy społecznej.

 

5. Mieszkaniec domu, a także inna osoba obowiązana do wnoszenia opłat za pobyt w domu pomocy społecznej, jeżeli mieszkaniec domu przebywa u tej osoby, nie ponoszą opłat za okres nieobecności mieszkańca domu nieprzekraczającej 21 dni w roku kalendarzowym.  Za małoletniego mieszkańca domu nie wnosi się opłaty z jego dochodu i dochodu osób obowiązanych do wnoszenia opłaty w okresie jego nieobecności nieprzekraczającej 70 dni w roku kalendarzowym, jeżeli w tym czasie przebywa w domu rodzinnym.

 

 

AKTY  PRAWNE  REGULUJĄCE  DZIAŁALNOŚĆ  DOMU:
zalacznik-ustawa o pomocy społecznej ustawa o pomocy społecznej.pdf

zalacznik-rozporządzenie w sprawie dps rozporządzenie w sprawie dps.pdf

zalacznik-zmiana rozporządzenia zmiana rozporządzenia.pdf
Dofinansowanie z projektu UE - Wsparcie dla Mazowsza
Created by ARISCO
Copyright © 2021 DPS Kąty. Wszelkie prawa zastrzeżone