DPS Kąty - tlo
Widok standardowy Widok dla słabowidzących Czcionka standardowa Czcionka średnia Czcionka duża Drukuj

Deklaracja Dostępności

 

Oświadczenie w sprawie dostępności

Dom Pomocy Społecznej w Kątach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.katy.dps.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2008-02-04

Data ostatniej istotnej aktualizacji strony internetowej: 2021-11-04

Data ostatniego przeglądu i aktualizacji Deklaracji Dostępności: 2021-11-04

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Na stronie znajdują się treści niedostępne: dokumenty zamieszczone w postaci nieprzeszukiwanych plików pdf/jpg (skany dokumentów). Powodem zamieszczenia takich plików jest aktualny brak dostępu do edytowalnej wersji elektronicznej dokumentów.

Podczas przeprowadzanej samooceny skorzystano z dostępnego narzędzia: Test - European Internet Inclusion Initiative, (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że - poza elementami niedostępnymi wymienionymi powyżej - strona internetowa www.katy.dps.pl spełnia wymagania w 100%.

Data sporządzenia Deklaracji Dostępności: 2021-11-04

 

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki, m.in.:

TAB – przejście do kolejnego elementu
SHIFT + TAB – przejście do poprzedniego elementu
HOME – przejście do początku strony
END – przejście do końca strony
PAGE DOWN – przejście jeden ekran w dół strony
PAGE UP – przejście jeden ekran w górę strony
ENTER – przejście do aktywnej treści
ESC – anulowanie podpowiedzi

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Ewa Duszczyk, sekretariat.dpskaty@gmail.com. Kontaktować można się także dzwoniąc pod numer telefonu +25 799 19 07. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Informacje na temat procedury

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.

Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać:
- dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem;
- wskazanie strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego, które mają być dostępne cyfrowo;
- wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Podmiot publiczny odmawia zapewnienia dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej, jeżeli wiązałoby się to z ryzykiem naruszenia integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji.

W przypadku gdy podmiot publiczny nie jest w stanie zapewnić dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej zgodnie z żądaniem, niezwłocznie powiadamia on osobę występującą z żądaniem o przyczynach braku możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanego elementu i wskazuje alternatywny sposób dostępu do tego elementu.

W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub wskazanego elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego, wskazanych w żądaniu albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu przez osobę występującą z żądaniem, osoba ta ma prawo do złożenia do podmiotu publicznego skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej stosuje się przepisy działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl

 

 

Dostępność architektoniczna

 

 • Na terenie DPS Kąty znajduje się 1 budynek mieszkalny.
 • Wejście do budynku mieszkalnego oraz rehabilitacji zapewnia podjazd dla wózków inwalidzkich oraz dwustopniowy szeroki podest wyłożony kostką.
 • Pomocą osobom niepełnosprawnym służy personel medyczny, terapeutyczny, opiekuńczy oraz administracja,
 • Na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami zapewniona jest obsługa na parterze budynku,
 • Brak tłumacza PJM,
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braila ani oznaczeń kontrastowych,
 • Do budynku można wchodzić z psem asystującym,
 • Łazienki/toalety w  budynku są przystosowane dla osób niepełnosprawnych,
 • Korytarze wyposażone są w poręcze  dla osób niepełnosprawnych,
 • Drogi ewakuacyjne wewnątrz budynku mieszkalnego są oznakowane i posiadają niezależne oświetlenie ewakuacyjne,
 • Na terenie DPS w Kątach znajduje się parking z dużą dostępnością miejsc,
 • Jest wyznaczone miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych.

 Dofinansowanie z projektu UE - Wsparcie dla Mazowsza
Created by ARISCO
Copyright © 2021 DPS Kąty. Wszelkie prawa zastrzeżone