RODO

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”,

informujemy Państwa, że:

 

1)       Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Kątach, Kąty 22, 05-332 Siennica.

2)       Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych (IOD): Kontakt: renata@pcpr-minskmaz.pl

3)       Przetwarzanie Państwa danych następuje wyłącznie w celu wykonania zadań Administratora wynikających z

          przepisów prawa.

4)       Państwa dane osobowe mogą być udostępniane:

Ø  podmiotom upoważnionym do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,

 

Ø  podmiotom, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora lub na podstawie zawartej umowy

 

powierzenia przetwarzania danych (tzw. podmioty przetwarzające).

 

1)       Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania zadań Administratora oraz 

 

          realizacji obowiązku archiwizacyjnego, które wynikają z przepisów prawa.

 

2)       Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

3)       Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia ograniczenia przetwarzania,

  

          przenoszenia i wniesienia sprzeciwu.

 

4)       W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, mogą ją Państwo w

       

          dowolnym momencie wycofać bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie 

        

          zgody przed jej cofnięciem.

 

5)       W przypadku gdy przetwarzamy Państwa dane osobowe z naruszenia  prawa mają Państwo prawo  do wniesienia

 

          skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

6)       Podanie przez Panią/Panią danych osobowych jest:

 

Ø  warunkiem realizacji zadań Domu Pomocy Społecznej w Kątach i wynika z przepisów prawa,

 

Ø  dobrowolne, jednak niezbędne do załatwienia sprawy w Domu Pomocy Społecznej w Kątach.

 

            Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność realizacji zadań ustawowych lub niemożność

 

            uzyskania wsparcia oferowanego przez Administratora.

 

7)       Państwa dane nie będą przetwarzane w procesie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani w procesie

    

          profilowania.

 

                         

 

   UWAGA - MONITORING    Obraz znaleziony dla: grafiki monitoringu

Dom Pomocy Społecznej w Katach prowadzi monitoring wizyjny budynku oraz terenu wokół niego w celu             zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa osób przebywających na monitorowanym terenie, ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej oraz ochrony mienia. 

Podstawę prawną wprowadzenia monitoringu stanowią art. 4b ust. 1 ustawy z dnia 05.06.1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z  2018r. poz. 995 z późn. zm.) oraz art. 22 2&1 Kodeksu pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.) 

 

 

Regulamin

funkcjonowania monitoringu wizyjnego

 w Domu Pomocy Społecznej  w Kątach

§ 1.

Regulamin określa cel i zasady funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego, miejsca instalacji kamer systemu, reguły rejestracji i przechowywania zapisu z kamer, sposób ich zabezpieczenia oraz tryb udostępniania danych z zapisu z kamer.

§ 2.

Celem monitoringu wizyjnego jest:

1)         zapewnienie porządku publicznego i bezpieczeństwa osób przebywających   na monitorowanym terenie,

2)         ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa,

3)         ochrona mienia.

§ 3.

Administratorem systemu monitoringu wizyjnego jest Dom Pomocy Społecznej
       w Kątach.

§ 4.

1. System monitoringu wizyjnego obejmuje obiekty Domu Pomocy Społecznej                                

    w Kątach oraz teren wokół nich.

2. Monitoring wizyjny nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych, szatni, stołówki, , pomieszczeń 

    socjalnych oraz pomieszczeń udostępnianych zakładowym związkom zawodowym.

3. System monitoringu wizyjnego składa się z:

ñ       kamer rejestrujących obraz,

ñ       urządzenia rejestrującego i zapisującego obraz na nośniku fizycznym,

ñ       stacji monitorowania umożliwiającej podgląd rejestrowanego obrazu.

4. Urządzenie rejestrujące oraz stacja monitorowania znajdują                                       

    się  w pomieszczeniach budynku Domu Pomocy Społecznej w Kątach.

5. Monitoring funkcjonuje całodobowo.

6. Rejestracji podlega obraz z kamer monitoringu, bez rejestracji dźwięku.

7. Zapisy z kamer przechowywane są przez okres do trzech miesięcy, a następnie dane ulegają usunięciu poprzez nadpisanie danych na urządzeniu rejestrującym.

§ 5.

1. Informacja o funkcjonowaniu monitoringu wizyjnego podawana jest poprzez   

    rozmieszczenie tablic z piktogramem kamery na terenie i przy  wejściach                         

    do budynków.

2. Na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej Domu Pomocy Społecznej  w Kątach w zakładce "Monitoring" zamieszcza się następującą klauzulę:

" Dom Pomocy Społecznej w Kątach prowadzi monitoring wizyjny budynku oraz terenu wokół niego w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa osób przebywających na monitorowanym terenie, ochrony przeciwpożarowej                                i przeciwpowodziowej oraz ochrony mienia. Podstawę prawną wprowadzenia monitoringu stanowią art. 4b ust. 1 ustawy z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.) oraz art. 222 § 1 Kodeksu pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.).

ñ    Administratorem systemu monitoringu jest Domu Pomocy Społecznej w Kątach . Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych jest możliwy pod numerem                tel. 517 205 837

ñ    Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

ñ    Zapisy z monitoringu przechowywane będą przez okres 3 miesięcy. Odbiorcami danych osobowych mogą być wyłącznie ograny uprawnione na podstawie przepisów prawa.

ñ    Regulamin monitoringu dostępny jest na stronie internetowej Domu Pomocy

            Społecznej w  Kątach oraz w Biuletynie Informacji Publicznej."

§ 6.

Dostęp do obrazu i zapisu monitoringu mają: administrator systemów informatycznych Domu Pomocy Społecznej w Kątach, Dyrektor, osoba pełniąca zastępstwo podczas nieobecności  Dyrektora, a nadto pracownicy przedsiębiorstw świadczących usługi ochrony osób i mienia oraz świadczących usługi konserwacji urządzeń monitorujących na podstawie umowy powierzenia zawartej z Domem Pomocy Społecznej w Kątach. Wyżej wymienione osoby, lub inny pracownik Domu Pomocy Społecznej w Kątach, który posiada upoważnienie ,zobowiązane są do przestrzegania przepisów prawa w zakresie danych osobowych.

§ 7.

1. Dane zarejestrowane w ramach monitoringu wizyjnego nie stanowią informacji publicznej i

    nie podlegają udostępnieniu na podstawie przepisów ustawy o informacji publicznej.

2. Zapis z systemu monitoringu wizyjnego może być udostępniony wyłącznie uprawnionym 

  organom w zakresie prowadzonych przez nie postępowań na podstawie pisemnego

  wniosku za zgodą Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kątach.

3. Osoba zainteresowana zabezpieczeniem zapisu z monitoringu wizyjnego na potrzeby

  przyszłego postępowania może zwrócić się do Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w

  Kątach z pisemnym wnioskiem o sporządzenie jego kopii, wskazując dokładną datę,           

  a także czas i miejsce zdarzenia.

4. Kopia sporządzona na pisemny wniosek osoby zainteresowanej przechowywana jest w  

  zamkniętym pomieszczeniu i udostępniania uprawnionym organom, np. Policji, sądom itp.  

 W  przypadku bezczynności uprawnionych organów kopia jest niszczona po upływie sześciu

  miesięcy od dnia jej sporządzenia, a z czynności tej sporządza się protokół.

5. Zapis z monitoringu wizyjnego wydawany jest za pokwitowaniem.

6. Kopie zapisu z monitoringu podlegają zaewidencjonowaniu w rejestrze (załącznik

   regulaminu)  obejmującym następujące informacje:

1)         numer porządkowy kopii,

2)         okres, którego dotyczy nagranie,

3)         źródło nagrania, np. kamera nr .......,

4)         datę wykonania kopii,

5)         dane i podpis osoby, która sporządziła kopię,

6)         w przypadku wydania kopii - dane organu, któremu udostępniono zapis,

7)         w przypadku zniszczenia kopii - datę zniszczenia i podpis osoby, która kopię zniszczyła.

§ 8.

Regulamin zamieszcza się na stronie internetowej Domu Pomocy Społecznej
w  Kątach w zakładce "Monitoring".