Sprawozdanie za 2019r.

Sprawozdanie finansowe jednostki za 2019r.

06.05.2020r.

Zgodnie z zapisem par. 34 ust 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.2020 poz.342), publikujemy sprawozdanie finansowe DPS w Katach za 2019r.