Sprawozdanie finansowe jednostki za 2018r.

Sprawozdanie finansowe jednostki za 2018r.

 10.05.2019r.

Zgodnie z zapisem par. 34 ust 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej publikujemy sprawozdanie finansowe DPS w Katach za 2018r.